Eksportimine Austraaliasse

 

1. Kas valida sihtturuks Austraalia?

Austraaliasse eksporditi Eestist aastal 2018 43.8 mln euro eest kaupu ja teenuseid. Sellest üle 80% moodustas puidu eksport. Ülejäänud eksport toimus ligikaudu 130 erineva ettevõtte poolt ning kõigi nende ettevõtete eksport jäi alla 1 mln euro aastas. Nendest omakorda oli 18 eksportijat, kelle eksport oli suurem kui 100 000 eurot aastas.

Austraalia turule sisenemise eelised Austraalia turule sisenemise väljakutsed
Suur ja kõrge elatustasemega turg (25 miljonit inimest, SKP inimese kohta 55 000 US dollarit, võrdluseks Eesti sama näitaja OECD andmetel 38 000 US dollarit).

Ingliskeelne turg – võimalus kasutada olemasolevaid inglisekeelse turu jaoks kujundatud tooteid, tootetutvustusi jms ilma lisakuludeta, samal põhjusel on ka partneritega suhtlemine lihtne.

Tegemist arenenud ning meie kultuuri- ja väärtusruumiga sarnase madala riskiga turuga – ärisuhetes ollakse pragmaatilised, informaalsed, konkreetsed ning kokkuleppetest peetakse kinni.

Austraalia turg võib olla heaks võimaluseks siseneda ka teistele regiooni turgudele, mitmete regiooni partneritega on Austraalial sõlmitud vabakaubanduslepingud, EL-ga on leping läbirääkimisel, lepinguni loodetakse jõuda 2021.

 

 

Turu kaugus. Kui üldjuhul algab ärisuhe riigi külastusest ning võimalike partneritega kohtumisest, siis Austraalia puhul tihti keeruline kauguse ja reisimise kalliduse tõttu. Tallinnast Sydneysse lendamine võtab aega umbes 24 tundi.

Ajavahe – suvisel perioodil idarannikuga (Sydney, Melbourne) ajavahe 7 tundi, talvisel perioodil 9 tundi, Austraalias on 3 erinevat ajatsooni.

Turu suurus ning killustatus – Austraalia koosneb 6 osariigist ning 2 territooriumist, osariikide vahel on olulisi erinevusi nii õigusruumis kui ka ärisuhete kultuuris. Igal osariigil on oma peaminister ning valitsusasutused, samuti on oluline roll regionaalsetel äriorganisatsioonidel. Austraalias on vahemaad väga suured, lihtsustatult võib öelda, et Austraalia pindala suurus on võrdne Euroopa suurusega, Austraalia pindala oli ligi poole suurem kui kõikide EL riikide pindala kokku. Näiteks on kahe suurema linna (Sydney ja Melbourne) vahemaa ligi 900 km, kuigi kaardi pealt vaadates asuvad need „kõrvuti“.

Austraalia turg eelistab valida kohalikku või rahvusvaheliselt  tuntud/tunnustatud toodet ja teenust. Eestit teatakse Austraalias noorte-ja tööviisa tööjõu kaudu, kruiisireiside sihtkohana ning teatud määral ka eduka e-riigina.

 Austraalia turule sisenemist tasub kaaluda pigem juhul kui toode/teenus on juba välisturgudel olnud edukas, sh ka väljaspool ELi turgu. Austraalia turgu ei tasuks kindlasti valida esimeseks välisturuks, kuhu soovitakse siseneda, kuna ülaltoodud põhjustel on sisenemine pigem keeruline kui lihtne. Kindlasti tuleb abiks edukas ekspordikogemus USA, UK või suuremate EL riikide turgudel.

 2. Millega peab eksportimisel arvestama?

EL ja Austraalia on hetkel pidamas läbirääkimisi vabakaubanduslepingu sõlmimiseks, läbirääkimised loodetakse lõpetada 2021. Läbirääkimised käsitlevad nii kaupu, teenuseid, riigihankeid jne. Hetkel kehtivad seega üldised WTO raames kokkulepitud reeglid, sh kaupade puhul nn MFN tariifid. Hetkel kehtivat tollitariifi on võimalik konkreetse toote osas kontrollida siin (vajalik sisestada HS kood 4- või 6-kohalisena).

Üldine käibemaksumäär on Austraalias 10%, erandite ning muude maksudega on võimalik tutvuda siin.

Austraaliat võib üldiselt pidada üsna reguleeritud turuks, seega tasub valmis olla selleks, et toote või ka teenuse eksportimine Austraalisse võib vajada ka teatud lubade/registreerimisnõuete vms täitmist. Tutvu Austraalia impordireeglitega siin.

Väga olulisel kohal on tarbijate ohutus ning informeeritus. Konkreetse toote kohta kehtivaid regulatsioone on võimalik kontrollida siin, kuid tuleb silmas pidada, et regulatsioonid võivad puudutada ka teenuseid.

Mõningad olulisemad regulatsioonid on järgmised:

3. Austraalia turuga tutvumine

Austraalia turule sisenemisel tuleks kaaluda, milline osariik võiks olla turule sisenemiseks kõige sobivam ning kuidas seekaudu jõuda toote/teenusega ka teiste osariikide turgudele. Suuremateks ärikeskusteks on Sydney ja Melbourne, kuid nendes tuleb kahtlemata arvestada ka suurema konkurentsiga. Austraalia pealinnas, Canberras, on äritegevus minimaalne. Suuremad ärikeskused on veel Brisbane ja Perth.

Enne turule sisenemist tuleks uurida sarnaste toodete pakkumisi Austraalia turul, selleks on võimalik kasutada veebiotsingute ja muude avalike allikate võimalusi (desk research). Juba tõsisema ekspordihuvi puhul võib kaaluda konsultatsiooniteenuse/turu ülevaate sisseostmist, seda teenust pakuvad paljud ettevõtted.

Kuna Austraalia turg on väga suur, siis mitmete sektorite puhul on võimalik juba koostatud turuülevaade ka kommertsalustel osta, näiteks sisaldab https://www.ibisworld.com/au/list-of-industries/ üle 500 raporti, raportite pikkus 30-40 lk (ühe sektori raporti maksumus u 600 EUR), ehitussektorite kohta leiab ülevaateid https://www.bisoxfordeconomics.com.au/. Nimetatud allikad on toodud ainult näitena, täpsema otsinguga on võimalik leida väga spetsiifiliste sektorite turu ülevaateid.

Esialgse ülevaate saamiseks võib pöörduda nõu või kontaktide saamiseks Eesti-Austraalia kaubanduskoja poole, kuid tuleb arvestada, et nende kaasabil tehtud põhjalikumad turuülevaated, ekspordipartneri otsingud ning kaasabi visiitide organiseerimisel võivad olla tasulised teenused.  EASi ekspordiesindajat Austraalias ei ole.

 4. Äripartneri leidmine Austraalias

Arvestades Eesti toodete ja teenuste vähest tuntust Austraalia turul, on eduka ekspordi toimimiseks vajalik kohaliku partneri olemasolu. Lisaks kohaliku turu heale tundmisele ning loodetavale kliendibaasile, saab kohalik partner aidata ka muude turule sisenemisega seotud küsimustega (näiteks kui toote importimine eeldab mingite lubade  või litsentside vormistamist, toote märgistamine jms).

Kõige suuremaks väljakutseks on kohaliku usaldusväärse äripartneri leidmine ilma Austraaliat külastamata ning ise võimalike partneritega kohtumata. Nagu eelpool mainitud, ei ole Austraalias EAS ekspordiesindajat. Juhul kui Austraalia külastus äripartnerite leidmiseks ette võtta, tasub kasulike kohtumiste kokkuleppimiseks kindlasti teha põhjalik ettevalmistustöö. Partnerotsingu tegemiseks või visiidi korraldamiseks võib nõu saamiseks samuti pöörduda Eesti-Austraalia Kaubandus- ja Tööstuskoja poole.

Samuti võib oma pakkumise või partneriotsingu soovi saata Austraalia kaubanduskodadele. Erinevate osariikide kaubanduskodade veebilehtede aadressid on esitatud alltoodud tabelis (vt alalõik 8 – Kasulikud lingid).

Kirjutades otse Austraalia ettevõtetele ei ole kahjuks ebatavaline, et e-mailidele ei vastata, kuid e-maili pöördumistes tasub olla võimalikult konkreetne ning oma soovi kohtumiseks või partnerluseks selgelt väljendada. Kindlasti tuleb valmis olla ka saatma oma toote kohta ingliskeelset infot (one-pager). E-mailis tuleb selgelt välja tuua, miks Austraalia turul võiks sellel tootel olla eelis ja miks olete ühendust võtnud just selle ettevõttega võimaliku partnerluse alustamiseks Kui Austraalias on kavas külastada ärikohtumiste eesmärgil mitut linna, tuleb üldjuhul arvestada lisakuluga kohalikele lennureisidele.

Loomulikult toimivad kõik üldised võimalused (üldine märksõnadega internetiotsing, Linkedin) ka Austraalia puhul, mõningad olulisemad ettevõtjaid koondavad Austraalia portaalid on järgmised:

Austraalias toimub hulgaliselt messe, seoses COVIDiga on 2020 enamus messe küll tühistatud, kuid tulevikus võib partnerite leidmiseks seda võimalust kaaluda. Juhul kui peate just seda kõige sobivamaks turule sisenemise ning partneri leidmise võimaluseks, siis saate endale sobiva messi leida internetiotsingu abil või alltoodud linkidelt:

https://www.reedexhibitions.com.au/

https://eeaa.com.au/

https://divcom.net.au/our-brands/

5. Austraalia riigihanked

Kuna Austraalia on föderaalne riik, siis tuleb riigihangete puhul eristada föderaaltasemel toimuvaid hankeid ning osariikide hankeid. Austraalia on liitunud WTO Riigihangete lepinguga, aga lepingus võetud kohustused on osariikide tasemel üsna väikese ulatusega.

Föderaaltasemel tehtud hangete puhul on edukate rahvusvaheliste pakkujate hangete osamäär 8-9%. EL riikidest on suuremad/rahvusvahelised ettevõtjad olnud edukad näiteks infrastruktuuri projektides osalemisel (tihti konsortsiumites teiste ettevõtjatega). Osariikide tasemel selline statistika puudub. Saatkonnale teadaolevalt on Eesti ettevõtted koos Austraalia partneritega pakkumistel küll üks kord osalenud, aga saatkonnale ei ole teada, et ükski Eesti ettevõte oleks pakkumise võitnud.

 Föderaaltasemel on info riigihangete protseduuri ning avatud hangete osas saadaval järgmistel kodulehtedel – https://www.tenders.gov.au/

https://sellingtogov.finance.gov.au/. Üldiselt peetakse föderaaltasemel toimuvaid hankeid rahvusvahelisi pakkujaid mitte-diskrimineerivaks, kuid teatud mahuga hangete juures on üheks hindamise kriteeriumiks mõju Austraalia majandusele, samuti tuleb teatud pakkumiste juures näidata juba pakkumise esitamisel, et suudetakse täita Austraalia standardeid ja muid regulatsioone, mis võib välismaistele pakkujatele olla raskem täita (vt täpsemalt siit).

Osariikide tasemetel reeglid varieeruvad, igal osariigil on riigihangeteks oma õigusruum. Üldjoontes on suund jälgida samu norme, mis föderaaltasemel, kuid osariikide tasemel võib olla seaduslik alus eelistada kohalikke pakkujaid – näiteks võib kehtida reegel, et pakkumine peab sisaldama teatud osas kohaliku ettevõtte toodet/teenust (minimum local content requirement), samuti võib esitatud pakkumiste hindamisel olla selgeks eeliseks kohalik pakkuja või lisatakse välismaise ettevõtja pakkumisele automaatselt teatud hinnalisa. Osariikide pakkumistega on võimalik tutvuda ülevaate lõpus (vt 8. Kasulikud lingid) tabelis esitatud  linkide kaudu.

Kokkuvõttes, riigihangetel osalemine Eesti väikeettevõtetele ilma kohaliku partnerita või Austraalias ettevõtte asutamiseta on sisuliselt kas väga keeruline või võimatu. Riigihanked on samuti EL ja Austraalia vabakaubanduslepingu läbirääkimiste sisuks, seega lepingu jõustumisel võiksid võimalused EL ettevõtjatele suureneda nii föderaal kui osariikide tasemel. Näiteks teiste Austraalia kehtivate vabakaubanduslepingute puhul on tingimused välismaiste pakkujate aktsepteerimiseks palju soodsamad.

6. Austraalia ärikultuuri eripärad

Nagu eelpool kirjas, on Austraalias ärisuhted pragmaatilised, sõbralikud ning konkreetsed. Austraalia ärikultuuri kohta on kirjutatud nii tõsisemaid kui humoorikamaid artikleid, soovitame lugeda näiteks neid:

7. Eesti esindatus Austraalias

Eesti saatkond Canberras on väike, saatkonnas töötab 2 diplomaati ja 1 kohapealt palgatud töötaja, täiskohaga majandusnõunikku saatkonnas ei tööta, päringute tegemiseks soovitame kirjutada aadressil [email protected]. EASi ekspordinõunikku Austraalias ei ole. Eesti saatkond Canberras katab lisaks Austraaliale Uus-Meremaad ning mitmeid Vaikse-Ookeani saari.

Eestil on Austraalis 7 aukonsulit, kelle kontaktid on allpool tabelis toodud. 2018 aastal loodi Sydneys Eesti-Austraalia Kaubandus- ja Tööstuskoda, 2019 lõpus avati kaubanduskoja haru ka Melbourne’is.

Millega saatkond Canberras ja aukonsulid Austraalias saavad aidata?

 • Austraalia ärikeskkonnast üldise ülevaate andmine (käesolev ülevaade) ja esmane nõustamine (ei asenda konsultatsioonifirmade tegevust);
 • Kontaktiloomise hõlbustamine – üldist laadi päringud, liitude, konsultantide jne. andmed, asukohariigi andmebaasid jmt. Info kontaktandmebaaside ja organisatsioonide kohta, kes tegelevad kontaktide vahendamisega – olulisemad lingid ja kontaktid on esitatud käesolevas ülevaates. Mida konkreetsemalt on ettevõte päring esitatud (mis laadi liidud, millistes osariikides), seda suurem on saatkonna võimalus aidata.
 • Ärimissioonide/seminaride/kontaktürituste/vastuvõttude korraldamine ja korraldamisele kaasa aitamine koostöös KTK, EAS-i, erialaliitude ja muude organisatsioonidega.
 • Riigipõhiste sihtturuseminaride korraldamine KTK-ga ja teiste organisatsioonidega Eestis – kavas korraldada kui EL-Austraalia vabakaubanduslepingu läbirääkimiste tingimused on muutunud selgemaks.
 • Tugiteenuseid (konsultatsiooniteenused, krediidiinfo, inkassoteenused, õigusabi, tõlketeenused jne) osutavate ettevõtete kontaktide andmine – mõningad kontaktid on lisatud käesolevasse ülevaatesse, konkreetsemate päringute puhul palume pöörduda saatkonna või Eesti-Austraalia kaubanduskoja poole.
 • Abi info levitamisel, ettevõtet tutvustavate materjalide kättesaadavaks tegemine saatkonna poole pöördujatele. Samas on oluline meeles pidada, et selliseid päringuid sisuliselt saatkonnale Austraalia osapooltelt ei laeku, seega väga palju selle võimalusega arvestada ei tasu.
 • Eelneval kokkuleppel saatkonna ruumide võimaldamine või kaasabi erialaliitude, ettevõtte/toote esitlusürituste korraldamiseks, kohtumisteks, vajadusel ja soovi korral ärikohtumistele kaasa tulemine või „uste avamine“.

Sisuliselt pakuvad meie aukonsulid samu teenuseid, mis saatkond. Kui teete neile otse päringu, siis soovitame parema infovahetuse huvides panna saatkond [email protected] cc reale. Mida konkreetsemalt oskate sõnastada, millist abi saatkonnalt või aukonsulitelt ootate, seda suurem on võimalus meil teid aidata.

Teenused, mida pakuvad meie partnerid või (äri)ühingud, kuid mida saatkond ei osuta:

 • turu-uuringute teostamine;
 • partnerotsing konkreetse toote/teenuse osas ostja, edasimüüja vms leidmiseks;
 • osalemine äriläbirääkimistel;
 • ettevõtte ja/või toote turundus ja müük;
 • ettevõtte tausta või krediidiinfo kontrollimine (va tasuta avaliku teabe piires);
 • rahalise toetuse andmine;
 • ärikonsultatsioon ja õigusabi teenused;
 • tõlketeenuse osutamine (sh dokumentide ja kirjade tõlkimine või täitmine);
 • garantii- ja soovituskirjade väljastamine.

8. Kasulikud lingid

 

Regioon

 

Suurim linn Ettevõtlusportaal Kaubanduskoda Riigihangete portaal Aukonsul
Austraalia link

 

link

 

Riiklikud hanked

Tasulised portaalid (sisaldavad koondinfot ka osariikide kohta):

link

link

link

New South Wales  

Sydney

link

 

link

 

link

 

Hr Sulev Kalamäe
+61 414 601 050
[email protected]
Victoria  

Melbourne

link

 

link

 

link

 

Hr Lembit Villem Marder
+61 400 155 779
[email protected]
Queensland

 

 

Brisbane

link

 

link

 

link

 

Hr Delaney Michael Skerrett
[email protected]
South Australia

 

 

Adelaide

link

 

link

 

link

 

Western Australia

 

 

Perth

link

 

link

 

link

 

Pr Anu Ethel van Hattem
+61 8 9384 2757
[email protected]
Tasmania

 

 

Hobart

link

 

link

 

link

 

Dr. Peter Thomas Sexton
+61 3 62233996
[email protected]
Australian Capital Territory (ACT)

 

 

Canberra

link

 

link

 

link

 

Northern Territory

 

 

Darwin

link

 

link

 

Kevin Royce Stephens
+61 8 8946 2999
[email protected]